دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
یادداشت

ژاله آموزگاریگانه

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

^