دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

ژاله آموزگاریگانه

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

^