دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : ژاله   آموزگاریگانه

پست الکترونیکی : zh-yeganeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ادبیات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی فرهنگ وزبانهای باستانی

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1379/07/01

ژاله آموزگاریگانه

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

^